வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000034881

கொழும்பு வெள்ளவத்தையில் புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள Take away ஒன்றுக்கு நன்றாக சமைக்கதெரிந்த (Jaffna Style) Cook ஒருவர் தேவை. சம்பளம் பேசித்தீர்மா னிக்கலாம். உணவு, தங்குமிடம் வழங்கப்படும். 0