ஹோட்டல் / பேக்கரி

Ad-id 0000034889

கொழும்பு மோதரையில் சைனீஸ் ரெஸ்டூரண்ட் ஒன்றுக்கு திறமையான கோக்கி ஒருவர் மற்றும் சைனீஸ் கோக்கி ஒருவர் தேவை.