கல்வி

Ad-id 0000034901

G.C.E. A/L (Tamil & English Medium), Edexcel and Cabridge (GCSE , AS, A2 level) இரசாயனவில் வகுப்புக்கள் வீடுகளுக்கு வந்து கற்பித்து தரப்படும். Quick revision for resitting students, model and past 20 years papers will be done.

Categories: , Location: , Published Date: