பாதுகாப்பு /சாரதி

Ad-id 0000035005

கொழும்பு புறக்கோட்டையில் அமைந்துள்ள தனியார் நிறுவனம் ஒன்றிற்கு சாரதி ஒருவர் தேவை கனரக, சொகுசு வாகன அனுமதி பத்திரம் தேவை கொழும்பு. யாழ்பான விதிகள் தெரிந்திருத்தல் அவசியம். கீழ் கண்ட தொலைபேசி இலக்கத்திற்கு தொடர்பு கொண்டு. நேரில் வரவும்.