அலுவலக வேலை

Ad-id 0000035077

கொழும்பு –13 இல் கம்பனியில் உடனடி வேலை ஆண் / பெண் வயது18 –60 G.C.E (O/L) கணிதத்தில் “S” அவசியம். அடிப்படை ஊதியம் 40,000/= மருத்துவ காப்புறுதி (200000/=).