பழுதுபார்த்தல்

Ad-id 0000035086

எல்லாவிதமான குளிரூட்டிகள் (Fridges) சகல விதமான தொலைக் காட்சி TV, A/C, Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக்கொடுக் கப்படும். (St. Jude Electronics) ஜூட் பர்ணாந்து (டிலான் செல்வராஜ்).