சமையல் / பராமரிப்பு

Ad-id 0000035105

தெஹிவளையில் உள்ள வீடு ஒன்றில் தங்கி, சமையல், தோட்ட வேலை மற்றும் வீட்டு வேலை செய்வதற்கு 30--- – 40 வயதிற்குள் உள்ள ஆண் ஒருவர் தேவை. சம்பளம் பேசி தீர்மானிக்கப்படும்.