வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000035119

கொழும்பு 9 ல் ஆரம்யா பிலேசில் வீடு 25,000 ஆயிரத்திற்கும் மேல் மாடி வீடு 25,000 ஆயிரத்திற்கும் தனித்தனியாக 2 வருடத்திற்கு வாடகைக்குண்டு. ஒருவருட முற்பணம் அதே வீடு குத்தகைக்கு 12 இலட்சம். மேல் மாடியும் தனியாக குத்தகைக்கும். 12 இலட்சம் கீழ்மாடியும் மாதம் 5,000 வாடகை வீதம் கொடுக்கப்படும்.