விற்பனையாளர் தேவை

Ad-id 0000035371

பேக்கரிக்கு Sales Man தேவை. நன்கு அனுபவமுள்ள நள்ளொழுக்கமும் உள்ளவராக இருத்தல் வேண்டும். (திருமணமாகாதவராக இருத்தல் வேண்டும்) ரொட்டி வேலை தெரிந்த ஒருவரும் தேவை.