கல்வி

Ad-id 0000035599

தரம் (6-–0/L) மாணவர்களுக்கு Maths, Science, ICT (English medium & Tamil medium) வகுப்புகள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வருகைதந்து குறைந்த வகுப்பு கட்டணத்துடன் ( local syllabus &Cambridge syllabus) தனிநபர்/குழுவகுப்புகள் நடத்தப்படும். கடந்த கால வினாக்களும் மீட்டல் செய்யப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: