திருமண சேவை

Ad-id 0000036472

லண்டனில் வசிக்கும் 33 வயது வெள்ளாளர் RC (Petal Manager in UK) மணமகனுக்கு தகுந்த மணப்பெண்ணை இலங்கையில் எதிர்பார்க்கின்றோம். 1992இல் பிறந்த கள்ளர் குல (Insurance Executive) மணப்பெண்ணுக்கு தகுந்த மணமகனை இலங்கையில் எதிர்பார்க்கின்றோம். கனடாவில் வசிக்கும் 34 வயது Barber மணமகனுக்கு தகுந்த மணப்பெண்ணை இலங்கையில் எதிர்பார்க்கின்றோம். தொடர்பு கொள்ள: சொர்க்கம் திருமண சேவை. 001 416 666 1855 (கனடா) (யாழ்ப்பாணம்)

Categories: , Location: , Published Date: