வீடு /காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000036947

வத்தளை வன வாசல வீதியில் 13 பேர்ச் இரண்டு மாடி full Graeight Roof top Luxury வீடு 60 million வத்தளை எவரிவத்த வீதியில் 43 பேர்ச் 6 Room புதிய வீடு தெலங்கபாத்த வீதியில்10 பேர்ச் மூன்று மாடி வீடு 35 million வத்தளை கொலஜ் வீதியில் 15 பேர்ச் லக்ஷரி வீடு 85 மில்லியன் வத்தளை சேர்ச் வீதியில் 20 6 room மாடி வீடு 70 million S Rajamani NO broker pls