வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000036955

வத்தளை எவரிவத்தை 16 பேர்ச்சஸ் காணி சல்பானி மாவத்தை 6 பேர்ச்சஸ் காணி தெலங்கபாத்தை 3 1/2 பேர்ச்சஸ் 2 அறைகள் வீடு 98/= அல்விஸ் டவுன் 6 பேர்ச்சஸ் 3 கடைகள் ஏகித்தை 3 1/2 பேர்ச்சஸ் ஒரு அறையுடையன் வீடு 70/= 12 பேர்ச்சஸ் 3 அறைகள் வீடு கெரவலப்பிட்டிய 10 பேர்ச்சஸ் 3 அறைகள் வீடு 165/= 4 பேர்ச் 2 அறைகள் 98/= மருதானை வீதி 10 பேர்ச்சஸ் 2 அறைகள் வீடு 6 பேர்ச்சஸ் 3 அறைகள் சொகுசு வீடு