வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000036958

மாகொல, கிரிபத்கொடை Prime Land வீட்டுத்திட்டத்தில் அமைந்துள்ள நவீன அதி சொகுசு 10 பேர்ச்சஸ் சகல வசதிகளும் கொண்ட வீடு விற்பனைக்கு. COC தூய உறுதிப்பத்திரம்.