பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037048

ICC, Sun Chem Lanka Access, Maga, THUDAWA கம்பனிகளில் மட்டும் வேலை செய்த பெயின்டர்ஸ் தேவை. மற்றும் Construction கம்பனியில் வேலை செய்த அனுபவ முள்ள சுப்பவைசரும் தேவை.