பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037050

கொழும்பு–06ஐ சேர்ந்த A/L முடிவுற்ற மாணவியருக்கு பகுதிநேர (மாலை 5–9) வேலை வாய்ப்பு. பாமன்கடைக்க அருகில் உள்ளோர் விரும்பப்படுவர். Dispensary இல் வேலை.