பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037082

இரும்பு குறை வேலைக்கு வேல்டர்கள் தேவை தங்கும் இட வசதி உண்டு . வேலை நடக்கும் இடம் கொழும்பு :- J.A. KAMARDEEN