காணி/ வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037087

கிருலப்பனை D.M கொலபகே மாவத்தை 6th Lane யில் 5 Perch சதுர வெற்றுக்காணி தூய உறுதியுடன் உடனடி விற்பனைக்கு. 3.3 மில்லியன் Per Perch