வாடகைக்கு

Ad-id 0000037155

வோல்ஸ் ஒழுங்கை, அளுத்மாவத்தை, கொழும்பு–15இல் முதல் மாடியில் முழு வதும் டைல்ஸ் பதிக்கப்பட்ட இரண்டு அறைகள் கொண்ட வீடு வாடகைக்கு உண்டு.