பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000037157

கட்டிட நிர்மாண பணிக்காக ஆட்கள் தேவை. உயர்ந்த சம்பளத்துடன் தங்கும் இடம் வசதி உண்டு. மேசன்மார், உதவியாளர்கள், பெயிண்டர், கார்பென்டர், Electrician பிளம்பர், ரிஃஜர் அழைக்கவும்.