வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037179

வத்தளை பள்ளியாவத்தையில் 10 பேர்ச் வீடு 120 லட்சம், வத்தளை மருதானை வீதியில் 9 ½ பேர்ச் காணி. வத்தளை சாந்தி வீதியில் 5 பேர்ச் காணி. வத்தளை ஏகித்த வீதியில் 7 பேர்ச் காணி. வத்தளை தெலங்கபாத்த வீதியில் 3 பேர்ச் இரண்டு மாடி டைல் வீடு 120 லட்சம். வத்தளை ஒலியமுள்ளையில் 4 ½ பேர்ச் வீடு 120 லட்சம். S.Rajamani