வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037180

வத்தளை எவரிவத்தை வீதியில் 11 P . 05 அறை வீடு 3 ½ P. 02 அறை 98/= அல்விஸ் டவுனில் 6 P காணி. 3 ½ P. 02 அறை வீடு. ஏக்கித்தையில் 3 ½ P 1 அறை 70/=. 12 P 03 அறை வீடு. கெரவலப்பிட்டியில் 10P. 03 அறை 165/=. 05 P – 02 அறை 95/=. மாபோலையில் 7 ½ P 03 அறை 110/=. மாபாகையில் 10P. 03 அறை இரண்டு மாடி வீடு 165/=. கந்தானையில் 10P. 03 அறை 100/=. 10P, 03 அறை 82/=.