வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037186

புத்தளம் சிரம்பியடிவில் 5 ஏக்கர் காணிதுண்டுகள் இரண்டு விற்பனைக்குண்டு. உரிமையாளர் வெளிநாடு செல்லவுள்ளார்.