பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037194

வொஷிங் ப்ளான்ட் சுப்பவைசர் 75,000/=, ஒப்பரேட்டர் 55,000/=, ஹயிட்ரோ/ ட்ரையர்/ ட்றீட்மன்ட் ப்ளான்ட் 45,000/=, உதவியாளர்கள் 40,000/=. 96/C, வனவாசல வீதி, களனி.