பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000037195

வத்தளையிலுள்ள Shop ஒன்றிற்கு Sales and Helper தேவை. சம்பளம் திறமைக்கு ஏற்றவாறு வழங்கப்படும். (ஆண்) தங்குமிடவசதி இல்லை.