வாடகைக்கு / குத்தகைக்கு

Ad-id 0000037200

ராகமை தேவத்தை தேவாலயம், அருகில் 3 படுக்கையறைகள், 01 மலசலகூடம் முழுமையாக டைல் பதிக்கப்பட்ட வாகனத்தரிப்பிட வசதியுடன் வீடு குத்தகைக்கு உண்டு. முற்பணம் 1,500,000/= வாடகை 3000/=