வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000037202

மாபோலை, விஜய வீதியில் வீடு வாடகைக்கு உண்டு. மாதம் 20,000/= ஒரு வருட முற்பணம். ,