வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037309

Colombo -05 கிருலப்பனையில் அமைதியான சூழலில் 6.57 Perches காணி 4 அறைகள் 2 வாகனத்தரிப்பிடம் கொண்ட வீட்டுடன் விற்பனைக்குண்டு. 32 Million விலை பேசித்தீர்மானிக்கலாம். Bank Loan பெறவு முடியும்.