அலுவலக வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000037328

ஜோதிட காரியாலயம் ஒன்றிற்கு Office Cleark பெண் ஒருவர் தேவை. சிங்களம் பேசக்கூடியவராக இருத்தல் வேண்டும்.