பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037348

வாகன குஷன் உற்பத்தி செய்யும் கொழும்பிலுள்ள பிரபலமான குஷன் நிறுவனத்திற்கு குஷன் கவர், வெட்ட தைக்கத் தெரிந்த குஷன் பாஸ்மார் மற்றும் பொறுத்த கூடிய உ-தவியாட்கள் உனடியாக தேவை. (உயர் சம்பளம் கிருலப்பனை)