பொதுவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037349

சிங்களம் மற்றும் தமிழ் எழுதுவதற்கும் பேசுவதற்கும் தெரிந்த பெண்கள் லைட்கடைக்கு அவசரமாகத்தேவை MAKLITE GENERAL TRADING No. 88 1/1A, Electronic Plaza, 01st Cross Street, Colombo - 11