பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037353

கொழும்பு வெள்ளவத்தையில் தச்சு வேலை செய்யும் கொம்பனிக்கு கதவு, கபோட் நன்றாக செய்யத்தெரிந்தவர்கள் தேவை தங்குமிடம் உண்டு.