அலுவலகவேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000037366

தெஹிவளையிலுள்ள Nava Lanka சுபர் மார்கட்டிற்கு Cashier வேலைக்கு ஆண் /பெண் வேலையாட்கள் தேவை. அனுபவமுள்ள அனுபவமற்ற வயது 20 -– 35 வரை. தங்குமிட வசதியுண்டு