பாது­காப்பு சாரதி

Ad-id 0000037382

Security and All rounder கொழும்பு–04இல் உள்ள Indian Restaurant இற்கு காலை 10.00 மணி – இரவு 10.00 மணி­வரை வேலை செய்ய அத்­துடன் restaurant இல் அனைத்து வேலை (Dish Wash, cleaning) வயது 40–50 சம்­பளம் 50,000/=. உணவு மட்டும் வழங்­கப்­படும்.

Categories: , Location: , Published Date: