பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000037412

நாற்றுமேடையில் செடிகள் நடும் பணியாளர்கள் தேவை. உணவு மற்றும் தங்குமிடவசதிகள் உள்ளன.