திருமண சேவை

Ad-id 0000037678

சொர்க்கம் திருமண சேவை கனடாவில் வசிக்கும் 38 வயது வெள்ளார் மணமகனுக்கு தகுந்த மணப்பெண்னை இலங்கையில் எதிர்பார்க்கின்றோம். இத்தாலியில் வசிக்கும் 30 வயது வெள்ளார் ( சூரிய செவ்வாய்) மணமகனுக்கு தகுந்த மணப்பெண்னை இலங்கையில் எதிர்பார்க்கின்றோம். லண்டனில் வசிக்கும் 43 வயது வெள்ளார் (It Consultant) மணமகனுக்கு தகுந்த மணப்பெண்னை இலங்கையில் எதிர்பார்க்கின்றோம். தொடர்பு கொள்ள சொர்க்கம் திருமண சேவை 0776505097 (யாழ்ப்பாணம்)