வீடு/காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037736

கொட்டகல டவுன் அருகில் 18P கானியுடன் 2 மாடி வீடு விற்பனைக்கு உண்டு. மற்றும் நாவலபிட்டி கெட்டபுலா கடிலேலியில் 13/4 ஏக்கர் காணியுடன் வீடு விற்பனைக்கு உண்டு .