பொதுவேலை

Ad-id 0000037810

கட்டிட நிர்மான பணிக்காக ஆட்கள் தேவை. உயர்ந்த சம்பளத்துடன் தங்கும் இடம் வசதி உண்டு. மேசன்மார், உதவியாளர்கள், பெயின்டர்கள், கார்பென்டர்கள், Electrician, பிளம்பர் ரிஃஜர் அழைக்கவும்.