வீடு குத்தகைக்கு

Ad-id 0000037844

வத்தளை ஹெந்தலையில் குத்தகைக்கு 35 இலட்சம். 60 இலட்சம் வீடுகளும் வாடகைக்கு. 30 ஆயிரம், 40 ஆயிரம் தனி வீடுகள் உண்டு.