மணமகள் தேவை

Ad-id 0000038015

களுத்துறை மாவட்டம் மத்துகனம் பிரதேசம் பிறப்பிடமாகக் கொண்ட இந்து நாடார் வயது 45 கொங்கிட வேலைத் தளத்தில் 20 வருடம் தொழில்புரியும் மணமகனுக்கு சாதாரண குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மணமகளை பெற்றோர் எதிர்பார்க்கின்றனர்.