வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000038525

வத்தளை நீர்கொழும்பு வீதிக்கு அருகாமையில் 14 P / 24 P / 32 P மற்றும் கெனல் ரோட்டிற்கு அருகாமையில் 10P/ 14P/ 17P மற்றும் பலகொல சேர்ச்சிற்கு அருகாமையில் 20 P வீட்டுடன் காணி விற்பனைக்குண்டு. தரகர் தேவையில்லை.