கல்வி

Ad-id 0000033185

தரம் 8,9,10,11 மாணவர்களுக்கு கணிதம்,விஞ்ஞானம் (Tamil and Engilsh Medium) வீட்டிற்கு வந்து கொழும்பின் சகலபகுதிகளிலும் குழுவாகவோ, தனியாகவோ தெளிவான முறையில் கற்பிக்கப்படும். கடந்தகால வினாப்பத்திரங்கள் மீட்டலும் செய்து விடப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: