வீடு காணி விற்பனை

Ad-id 0000033852

நீர்கொழும்பு தலுபொத இரகந்தவுரையில் 08 பேர்ச் காணி உறுதியுடன் அமைதியான சுற்று சூழல் தமிழர்கள் செறிந்து வாழும் பகுதியில் வீட்டு Plan உடன் வெற்று காணி விற்பனைக்கு உண்டு.