கல்வி

Ad-id 0000033957

வெள்ளவத்தையில் IELTS, A1, B1, ENGLISH, SINHALA, FRENCH, DUTCH, DEUTSCH, KOREAN, நேரடி வகுப்புக்கள் ஆரம்பம். பிரபல பட்டதாரி ஆசிரியர்களினால் சிறந்த முறையில் கற்பிக்கப்படுகின்றன.