சமையல் / பராமரிப்பு

Ad-id 0000034170

கொழும்பு வீடு ஒன்றில் தங்கியிருந்து வேலை செய்ய ஆண் வேலையாள் தேவை. வயது 45–55 உட்பட்டவர்கள் விரும்பத்தக்கது.