வைத்தியம்

Ad-id 0000018901

மோசமான கண்திருஷ்ட்டி காரணமாக நம்மை அறியாமலே பல்வேறு தீமைகள் ஏற்படுகின்றன. வியாபாரத்தில் முன்னேற்றமின்மை, குடும்பத்தில் பிரச்சினை, பிள்ளைகள் படிப்பில் முன்னேற்றமின்மை, வருமான வீழ்ச்சி, குணப்படுத்த முடியாத நீடித்த நோய்கள், திருமணங்கள் தாமதமாகுதல் என்பன இதன் விளைவுகளாகும். இத்தகைய உங்கள் பிரச்சினைகளை கண்திருஷ்ட்டி வைத்தியம் மூலம் நிவாரணப்படுத்தலாம்.

Categories: , Location: , Published Date: