கடை விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037660

புறக்கோட்டை ஐந்து லாம்புச் சந்தியில் (Gas pa Junction) தண்ணீர் வசதியுடன் கடை விற்பனைக்குண்டு.