வீடு / காணி விற்பணைக்கு

Ad-id 0000037690

வத்தளை உஸ்வெட்டகெய்யாவ வேலைத்தளத்துடன் 30 Perch காணி விற்பனைக்குண்டு. Per Perch 525000/=எலகந்தையிலிருந்து 2km