வீடு விற்பனை

Ad-id 0000037755

வத்தளை, கெரவலப்பிட்டி, பாடசாலை ஒழுங்கையில் இல. 200/20இல் வீடு விற்பனைக்கு (135 இலட்சம்) உள்ளது.