வீடு / காணி விற்பனை

Ad-id 0000037758

யாழ்பாணம் புங்கங்குளம் வீதி இலக்கம் 98ல் 3.5 பேசஸ் காணி விற்பனைக்கு உள்ளது குடிவிலகக் கூடிய நீர் ஊற்று கினறு உடையது. மூலைக் கானாத துண்டு 2 பாகங்களிலும் பாதைகள் மற்றும் 2 பிரதேச வழிகளை உடையது. இந்த நிலையம் ……குளி, சென் கோன்ஸ் பாடசாலை மற்றும் புஸ்கங்குளம் புகையிரத நிலையத்துக்கு அருகாமையில் உள்ளது. விலை ரூபா 25 இலட்சம் விலை பேசித்தீர்க்கலாம்.